Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.AIBMASKI.PL
PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) w odniesieniu do danych osobowych Klientów oraz jednocześnie Sprzedawcą jest:AIB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Knurowie (kod pocztowy: 44-190), przy ul. Przemysłowej 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000533848, NIP: 6310201931, REGON: 271250942, adres e- mail: [email protected], nr telefonu: +48 32 3357 940. 

 

2. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „Polityka”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych przez Klientów oraz Odwiedzających Sklep w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego www.AIBmaski.pl (dalej: „Sklep”).

 

3. Podanie danych osobowych,  a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane Administratorowi dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient oraz Odwiedzający wyraził zgodę. W przypadku, gdy Klient nie poda niezbędnych do realizacji Zamówienia danych osobowych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie Zamówienia jest niemożliwe.

 

4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Administratorowi danych, Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn.zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), RODO, a także wszelkiego rodzaju aktami  wykonawczymi do w/w przepisów, w tym także aktami prawa wspólnotowego.

 

5. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
i wadze zagrożenia, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO.

 

6. Wszelkie słowa występujące w Polityce i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep, Zamówienie, Produkt, Umowa Sprzedaży, Klient i inne) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego www. AIBmaski.pl „Regulamin”) dostępnym na stronie Sklepu Internetowego www. AIBmaski.pl. („Sklep”) Przez określenie Odwiedzający (zamiennie Użytkownik) należy rozumieć wszelkie podmioty odwiedzające Sklep.

 

7. Sklep nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych, ani loginów i haseł dostępu do kont bankowych swoich Klientów. Więcej informacji o bezpieczeństwie płatności można znaleźć na stronie payu.pl

 

 

§2 PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

 

2. Administrator gromadzi dane osobowe Klientów w następujących celach:

a) zawieranie i realizacja Zamówień, w tym w szczególności realizacji płatności, wysyłki Zamówionych towarów, a także obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) realizacja obowiązków przewidzianych prawem tj. wystawianie i przechowywanie faktur, paragonów oraz innych dokumentów księgowych w celu archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) ochrona praw Administratora  m.in. w dochodzeniu zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) w wypadkach prawem przewidzianych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 

3. Dla zrealizowania Umowy i dostarczenia Produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych Klienta: 

a) dane obligatoryjne, niezbędne w celu wykonania Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit b ROOD): nazwisko i imię; adres do wysyłki produktów; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; w przypadku działalności gospodarczej dodatkowo NIP;
b) dane fakultatywne, przetwarzane na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

łącznie zwane „Danymi osobowymi”.

 

4. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzenie danych osobowych w Formularzach Zamówienia;
b) poprzez gromadzenie plików Cookies.

 

 

§3 OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe Klientów, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Klientem („Umowa Sprzedaży”) oraz zrealizowania Umowy Sprzedaży.

 

2. Przez przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora należy rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie w celach wskazanych w § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 1 Polityki. 

 

3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji Umowy Sprzedaży – po tym okresie są usuwane. Zakres przetwarzanych Danych osobowych niezbędny do realizacji Umowy Sprzedaży został wskazany w § 2 ust. 3 Polityki. 

 

4. Nadto Dane osobowe są przechowywane przez okres wskazany poniżej w następujących przypadkach:

a) księgi podatkowe  (w tym księgi rachunkowe) – Dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej). Zakres przetwarzanych danych osobowych: ;
b) ustalenie, dochodzenie, lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora – Dane osobowe są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Zakres przetwarzanych danych osobowych: …..;

 

§4 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą Klienta, a nadto w następujących przypadkach:

a) Podmiotom, z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej Strony Umowy Sprzedaży, realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych;
b) podmiotom świadczącym usługi kurierskie, podmiotom realizującym przelewy elektroniczne;
c) organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim, przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń;
d) dostawcom usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu  i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z Polityką;
e) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności osoby bądź podmioty świadczące usługi księgowe, usługi pomocy prawnej (usługi prawne) bądź usługi windykacyjne, biura informacji Krajowego Rejestru Długów – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z Polityką.

 

 

§5 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych Danych osobowych oraz realizację uprawnień Klientów, wynikających z RODO i innych przepisów powołanych w Polityce. Klient ma prawo do:

a) dostępu do treści swoich Danych osobowych;
b) sprostowania swoich Danych osobowych;
c) żądania całkowitego usunięcia Danych osobowych (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa);
d) ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych;
e) przeniesienia Danych osobowych;
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g) sprzeciwu.

 

2. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych w ust. 1 powyżej praw uregulowane są w art. 15 – art. 21 RODO.

 

3. Administrator może odmówić usunięcia Danych osobowych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy prawa (w tym powołane w Polityce), w szczególności jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora.

 

4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na niniejszy adres e-mail Administratora: [email protected]

 

5. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego Danych osobowych przez Administratora.

 

 

§6 PLIKI COOKIES

 

1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Klienta oraz Użytkownika.

 

2. Pliki Cookies oznaczają dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Klienta oraz Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji Sklepu i Klienta.

 

3. Klient oraz Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, lecz niektóre elementy na stronie Sklepu będą niedostępne, a pewne strony internetowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

 

4. Korzystając z funkcji Sklepu (strona koszyka, strona zamówienia), Klient wyraża zgodę na zapisywanie potrzebnych do działania Sklepu informacji w plikach cookie.

 

 

§7 CELE STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

 

1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu i w następujących celach:

a) zapamiętywania Produktów dodanych do Koszyka w celu złożenia Zamówienia;
b) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia;
c) dostosowywania zawartości strony Sklepu do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu;
d) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu;
e) 
remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej.

 

2. Oprócz plików Cookies wysyłanych ze strony Sklepu (strony z która się łączymy), pliki Cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google,  i inne.

 

3. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną stosuje dwa podstawowe typy plików Cookies: (Jeżeli są wykorzystywane również inne rodzaje plików cookies, to proszę o dopisanie)

a) Pliki Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Odwiedzającego Sklep i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm plików Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Odwiedzającego;
b) Pliki Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Odwiedzającego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Odwiedzającego. Mechanizm plików Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Odwiedzającego.

 

4. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.

 

5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Jeśli Użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania plików Cookies pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, że wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

 

6. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: 

– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;
– Internet Explorer:  www.support.microsoft.com/kb/278835/pl;
– Google Chrome www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
– Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/;

 

7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

8. Sklep informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za ataki hakerskie. Technologia plików Cookies może być wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Klient lub Użytkownik, jako odpowiedzialni za ochronę komputerów i Oprogramowania, które posiadają (lub nimi władają), winni zapewnić ich ochronę przed takim atakiem jak i też innymi działaniami  hakerów lub osób zamierzających w sposób nieuprawniony do wejścia we posiadanie danych, kontrolę nad oprogramowaniem, korespondencja mailową, stronami internetowymi  lub komputerem. Sposób ochrony  i zastosowane formy ochrony (w tym wybór oprogramowania antywirusowego) należą do uprawnień i zarazem obowiązków Użytkownika lub Klienta.

 

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Polityka jest stosowana, zgodnie z § 1 ust. 2 Polityki,  tylko do Sklepu oraz dotyczy zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych związanych z korzystaniem ze Sklepu i z jego funkcjonowaniem.

 

2. W sprawach nieuregulowanych Polityką mają zastosowanie postanowienia kodeksu cywilnego, RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), a także wszelkiego rodzaju akty wykonawcze do w/w przepisów, w tym także  akty prawa wspólnotowego.

 

3. Polityka jest umieszczona na stronie internetowej Sklepu.

Zapytaj o ofertę specjalną!

Zamówienie powyżej 500 sztuk opakowań albo zamówienie rządowe?

Sprawdź