Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.AIBMASKI.PL

     

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy sklep internetowy prowadzony jest przez spółkę pod firmą AIB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Knurowie (kod pocztowy: 44-190), przy ul. Przemysłowej 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000533848, NIP: 6310201931, REGON: 271250942, adres e- mail: [email protected], nr telefonu: +48 32 3357 940

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego www.AIBmaski.pl i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 

§2 DEFINICJE

 

1. Sprzedawca – spółka pod firmą AIB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Knurowie (kod pocztowy: 44-190), przy ul. Przemysłowej 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS: 0000533848, NIP: 6310201931, REGON: 271250942;

2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.AIBmaski.pl;

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;

4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;

6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;

7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;

10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy;

11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów;

12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

 

§3 KONTAKT ZE SKLEPEM

 

1. Adres Sprzedawcy: 44-190 Knurów, Przemysłowa 22, Polska

2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 32 3357 940

4. Numer fax Sprzedawcy +48 32 335 79 05

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 15:00

 

 

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE 

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c) włączona obsługa plików cookies,
d) zainstalowany program FlashPlayer.

 

 

§ 5 ASORTYMENT

 

1. Witryna Sklepu przedstawia listę Produktów oferowanych przez Sklep. Witryna przedstawia przede wszystkim następujące informacje o Produkcie: Jednorazowa maseczka ochronna z trokami / 50 szt. , cena: 99 PLN, producent: AIB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. , rozmiar: uniwersalny.

2. Podane ceny towarów są cenami brutto w walucie PLN. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które pokrywa Klient.

3. Oferowany do sprzedaży Produkt oraz jego ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. 

4. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z jego ofertą, która zostaje następnie przekazana akceptacji przez Sprzedawcę.

5. Każde Zamówienie każdorazowo wymaga akceptacji przez Sprzedawcę.

6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania konta.

7. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkty bez wad.

 

§ 6 ZAMÓWIENIA

 

1. Klient dokonuje Zamówienia Produktów poprzez dodanie Produktów do Koszyka lub klikając w przycisk „Kup Teraz”.

2. Po dodaniu Produktów lub wybraniu opcji „Kup Teraz” Klient przekierowany jest do Koszyka, gdzie może zmodyfikować Zamówienie – dodać, usunąć lub zmienić ilość zamówionych Produktów. W Koszyku Klient ma możliwość zweryfikowania wstępnego podsumowania Zamówienia. 

3. Po zweryfikowaniu i akceptacji Koszyka Klient zostaje przekierowany do opcji „Zamówienie”, gdzie uzupełnia Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybiera rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisuje dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia. Klient potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności zamieszczoną na witrynie Sklepu, przepisem art. 38 pkt 5) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), jak również wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Po uzupełnieniu Formularza Zamówienia Klient klika w przycisk „Zamawiam i płacę”.(Proponuję, aby w tym miejscu Klient musiał także potwierdzić, iż zapoznał się z treścią postanowienia przepisu art. 38 pkt 5) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), który statuuje, iż Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu).

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Zamówienia wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego podania adresu dostawy.

5. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem prawidłowo wypełnionego Formularza Zamówienia oraz wybrania dostawy towaru. Płatność dokonywana jest za pośrednictwem opcji „PayU”.

6. Po otrzymaniu Zamówienia przez Sklep system automatycznie wysyła wiadomość e-mail do Klienta, zawierającą informację o otrzymaniu Zamówienia od Klienta, które stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. W osobnej wiadomości e-mail Sprzedawca złoży oświadczenie o przyjęciu Zamówienia do realizacji i przystąpieniu do wykonania Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Wiadomości e-mail są wysyłane na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony towar jest niedostępny, Sprzedawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży odstąpić od Umowy Sprzedaży, o czym zawiadomi Klienta na adres e-mail lub numer telefonu podany w Formularzu Zamówienia i zwróci całą otrzymaną od niego kwotę na rachunek bankowy z którego została dokonana płatność. 

8. Zamówiony towar jest wysyłany do Klienta w terminie od 1-2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

9. Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

§ 7 PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 

1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

2. Płatność jest realizowana w formie przedpłaty w formie przelewu.

3. Sprzedawca wystawia Klientowi fakturę VAT za zakupione towary. Źródłem danych Klienta do wystawienia faktury oraz danych dotyczących miejsca dostawy są informacje z Formularza Zamówienia, które Klient przekazuje podczas procesu składania Zamówienia.

4. Faktura VAT jest przekazywana w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej/wraz z dostawą Zamówienia.

5. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

a) Przesyłka kurierska,
b) Paczkomat.

6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), oraz który stanowi załącznik nr 1 Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;
b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;
d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;
f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g) Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 

§ 9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 3 Regulaminu adresy Sprzedawcy. 

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.

7. W przypadku uznania reklamacji Sklep pokrywa koszty związane z dostarczeniem do Sklepu oraz przesyłki zwrotnej do Klienta reklamowanego produktu. Zarówno reklamacje jak i zwroty będą rozpatrywane pod warunkiem załączenia do przesyłki dowodu zakupu (np. paragon, faktura proforma lub faktura VAT).

 

 

§ 10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:   http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. Adres strony internetowej:
http://www.katowice.wiih.gov.pl/p,64,polubowny-sad-konsumencki

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Adres strony internetowej:
http://www.katowice.wiih.gov.pl/

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Adres strony internetowej z danymi rzeczników konsumentów w województwie śląskim:
http://www.katowice.wiih.gov.pl/p,111,rzecznicy-konsumentow-w-woj-slaskim

d) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do ODR – Online Dispute Resolution. Za jej pośrednictwem może złożyć skargę dotyczącą towarów zakupionych u Sprzedawcy. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu. Link do platformy ODR:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.05.2020

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).

3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu należy przesyłać na  adres  e-mail: [email protected] 

4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich Strony będą starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji.

 

 

__________

 

Załącznik nr 1:

– Załącznik 2 do ustawy z dnia ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287). Wzór formularza odstąpienia od umowy.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail] 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

– Adres konsumenta(-ów) 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

– Data 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Zapytaj o ofertę specjalną!

Zamówienie powyżej 500 sztuk opakowań albo zamówienie rządowe?

Sprawdź